Gå till innehåll

Styrketräning med vikter vid rehabilitering

Styrketräning kan öka styrka och muskelmassa, främja hållfasthet av stödjevävnad samt förebygga och behandla kroniska sjukdomar, metabola och kognitiva nedsättningar. Vikten av att inkludera styrketräning i ett hälsoperspektiv i dagens moderna samhälle har mer och mer uppmärksammats.

Styrketräning med vikter har idag många gånger en given plats i rehabilitering efter skador och sjukdomar av olika slag, och även i träning som sker i preventivt syfte för att motverka uppkomsten av diverse åkommor, eller negativa effekter av kroniska skador och sjukdomar.

Det förekommer att det efter en långvarig skada tar lång tid innan patienten är återställd i fråga om muskelstyrka och volym i den drabbade sidan. Detta kan delvis förklaras av skadans natur med försämrat sensoriskt inflöde ifrån det centrala nervsystemet vilket försvårar full aktivering av muskulaturen. Den nedsatta förmågan att aktivera muskeln gör det svårt att rekrytera alla muskelfibrer vilket i sin tur leder till förtvining på helmuskelnivå. Träningsprogram som inte innehåller intensiv styrketräning i någon form riskerar därmed att ge otillräcklig effekt.

Denna hypotes har stöd av studier och forskning (se referenser) som har visat att det hos individer med vissa typer av skador är möjligt med intensiv styrketräning att träna upp den skadade sidans muskelvolym och funktion till ungefär samma och ibland även något högre nivå än den ”friska” sidan.

Det bör dock poängteras att det långt ifrån alltid är möjligt och ibland också är kontraindicerat att rehabträna med stora belastningar, t ex på grund av hänsyn till skadat brosk, leder, diskar och/eller ligament. I andra fall kan individen pga skadan ha en bristande postural kontroll (se under fliken Neuromuskulär rehabträning) eller är för svag och/eller har svårt att aktivera muskeln optimalt, och det är därför svårt att uppnå önskvärd och god effekt av konventionell styrketräning.